Խորհրդատվություն

Մեր կլինիկայում անցկացվում է բժիշկ-ստոմատոլոգի փոքր և մեծ խորհրդատվություն:

Փոքր խորհրդատվությունը  սահմանափակվում է մեկ այցելությամբ՝ 1-2 ժամերի ընթացքում: Այն ներառում է.

—  ատամների բուժմանը և դրանց վերականգնմանը վերաբերող հարցերի մանրամասն դիտարկում,
—  ընտրողական ռենտգենյան հետազոտության անցկացում,
—   ատամների և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հետազոտություն,
—   համապատասխան հաշվարկի կատարում, բուժման պլանի կազմում և իրականացում:

Եթե Ձեզ մոտ բավականին հարցեր են կուտակվել և համակարգային բուժում է նախատեսվում, ապա հարկ է անցնել
լրացուցիչ խորհրդատվություն:
Առաջնային խորհրդատվությունը ներառում է.

—  հետռենտգենոգրաֆիկ հետազոտություն, այդ թվում՝ ինտերպրոքսիմալ նկարներ, ատամների և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի զննում,
—  ախտորոշման արդյունքների ստացում, ատամնածնոտային համակարգի վիճակի նախնական հետազոտություն: